PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 
De PVGE Son en Breugel e.o. ziet belangenbehartiging voor haar leden als een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging vindt plaats op verschillende niveaus: lokaal, provinciaal en nationaal.


Lokaal
Individueel: wonen, zorg en welzijn
De PVGE is vooral bekend om de activiteiten die via talrijke clubs worden georganiseerd. Zij bieden de mogelijkheid om op een plezierige manier vitaal ouder te worden en anderen te ontmoeten.
De individuele belangenbehartiging richt zich echter vooral op kwesties die samenhangen met wonen, zorg en welzijn. De volgende vragen kunnen daarbij een rol spelen: hoe kan de PVGE eraan bijdragen dat de leden zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, waar kan de PVGE haar leden op wijzen om te voorkomen dat ze vallen, kan de PVGE helpen eenzaamheid te voorkomen?
Voor deze vorm van belangenbehartiging zijn twee types vrijwilligers beschikbaar:
Vrijwillige ouderenadviseurs
Deze mensen zijn ervoor opgeleid u de weg te wijzen naar de verschillende instanties als u vragen heeft over inkomen, recht, zorg, wonen, welzijn, mobiliteit en participatie. Zij kennen de sociale kaart van de gemeente, hebben globale kennis van regelingen en voorzieningen, mogelijkheden voor ondersteuning, advies en informatievoorziening
Cliëntondersteuners
Sinds de invoering van de nieuwe wet Wmo op 1 januari 2015 beoordelen de gemeenten de verzoeken om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek (= onderzoek). In de wet is vastgelegd dat iedereen die een vraag indient bij de gemeente zich kan laten assisteren door een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Vanuit de PVGE zijn 3 personen opgeleid tot vrijwillige cliëntondersteuner.
De cliëntondersteuners staan 50-plussers uit Son en Breugel bij in het proces van de Wmo-aanvraag. Zij ondersteunen de cliënt voorafgaand, indien gewenst ook bij en na het keukentafelgesprek. Mocht een cliënt niet akkoord gaan met de beslissing van de gemeente, dan kan een cliëntondersteuner behulpzaam zijn bij het indienen van bezwaar. Voor de hulp van een Vrijwillige Ouderen Adviseur of Cliëntondersteuner hoeft men geen lid te zijn van de PVGE. Deze hulp is beschikbaar voor alle 50-plussers uit Son en Breugel.
Binnen de PVGE Son en Breugel e.o. zijn de volgende personen actief als Vrijwillige Ouderen Adviseur én als Cliëntondersteuner:
Marjan Bedet tel. 06-45695055
Josje van de Molengraft tel. 06-47173190
Monique Streur tel. 0499-471042
Individueel: financieel
AOW-gerechtigden kunnen de hulp inroepen van een Belastinginvuller. Ook hierbij geldt dat men geen lid hoeft te zijn van de PVGE om van deze hulp gebruik te kunnen maken. Wel zijn er grenzen aan leeftijd en inkomen. Zoals reeds gezegd, dient men AOW-gerechtigd te zijn. Als inkomensgrens voor die doelgroep geldt een maximaal inkomen van € 35.000,- voor een alleenstaande, voor gehuwden en samenwonenden is de inkomensgrens € 50.000,-. De hulp is bijna gratis. De Belastinginvullers in Son en Breugel vragen in 2016 een vergoeding van €5,- voor gemaakte kosten. In 2017 komen daar kosten bij voor de Belastingservice, waar deze vrijwilligers hun opleiding krijgen. Ook die vergoeding blijft bescheiden: € 5,50 per aangifte, te betalen via een eenmalige incasso rechtstreeks aan de Belastingservice.
Hulp van een Belastinginvuller (Huba) kunt u inroepen via:
Josje van de Molengraft tel. 06-47173190.
Collectief
Onder collectieve belangenbehartiging valt .o.a. inspraak op het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook mantelzorg, mobiliteit en veiligheid horen tot de aandachtsgebieden. De belangrijkste inspraakorganen in Son en Breugel zijn:
* de Adviesraad Sociaal Domein (tot voor kort De Adviesraad Wmo)
* de Seniorenraad.
Leden van de PVGE nemen in beide organen deel aan het overleg.
Net als alle leden uit de regio Eindhoven kunnen leden van de PVGE Son en Breugel e.o. profiteren van kortingen bij de detailhandel, diverse theaters en horecagelegenheden in Eindhoven en omgeving. Adressen hiervan zijn te vinden in De Schouw, het tweemaandelijks verenigingsblad van de PVGE.

 

Nationaal
De nationale belangenbehartiging betreft voornamelijk financiële belangenbehartiging, met name voor leden met een Philips pensioen. De PVGE telt ca. 10.000 leden, samen met de andere Philips Verenigingen voor Gepensioneerden in het land zijn er ruim 15.000 leden. Deze verenigingen hebben hun krachten gebundeld in de FPVG (Federatie Philips Verenigingen Gepensioneerden). Een belangrijke doelstelling van de Federatie is de behartiging van de belangen bij het Philips Pensioenfonds van mensen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.
Met zijn ruim 15.000 leden is de FPVG landelijk gezien een kleine speler bij het nationale pensioenbeleid. Daarom heeft de PVG zich aangesloten bij de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden), die er naar streeft dat ouderen meer invloed krijgen op het beleid van de pensioenfondsen en op de politieke besluitvorming rond pensioenen.

Leden van de PVGE krijgen korting op de verzekeringen van het landelijk werkende IAK: ziektekostenverzekering, autoverzekering en schadeverzekering.

 

Hoe groter de vereniging is, hoe beter zij voor de leden kan opkomen.De PVGE zit plaatselijk, provinciaal en landelijk in allerlei overlegorganen en kan zo uw stem laten horen. En hoe meer stemmen dat zijn, hoe beter. Dus word lid! Hoe u dat kunt doen ziet u elders op deze website.

In Son en Breugel is één loket voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven: Centrum voor Maatschappelijke Deelname(CMD )

Adres : Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel. Openingstijden balie : 10.00 tot 14.00 uur ( ma t/m vr )

Tel. 0499 - 491470, e-mail : cmd@sonenbreugel.nl  en internet : www.sonenbreugel.nl/cmd

ACTUEEL : Op Youtube zijn diverse filmpjes te zien over de WMO. Ga op internet naar Youtube.com en type in de zoekbalk "wmo gestript" . U krijgt dan een overzicht van filmpjes uit de serie "WMO gestript" . Klik de voor u interessante film aan en daarin wordt haarfijn alles uitgelegd over het gekozen onderwerp.