PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

PRIVCACYBELEID VAN DE PVGE Son en Breugel e.o.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de PVGE Son en Breugel e.o. (hierna: “PVGE-S&B”) verwerkt van haar leden.

Indien u lid wordt van de PVGE-S&B, of om een andere reden persoonsgegevens aan PVGE-S&B verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vereniging PVGE Son en Breugel e.o.
Secretariaat: tel. 0499-471042
e-mail: secretaris@pvge-sonenbreugel.nl
KvK-nummer: 17191121

2. Welke gegevens heeft PVGE-S&B van u?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen voor zover ze door u zijn verstrekt:

• voor- en achternaam

• adresgegevens

• telefoonnummer

• e-mailadres

• geboortedatum

• geslacht

• banknummer

• gegevens over afgenomen diensten en deelname aan activiteiten/clubs

3. Welke gegevens verwerkt PVGE-S&B en voor welk doel?

PVGE-S&B verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van de overeenkomst met u (het lidmaatschap) en op grond van het behartigen van het gerechtvaardigde belang conform de doelstellingen van de PVGE-S&B.

a) de bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt voor onder meer:

• bezorgen Nieuwsbrief en elektronisch versturen van de Nieuwsflits

• versturen uitnodigingen voor bijeenkomsten

• administratie en uitvoeren van activiteiten van de leden

• versturen contributienota en/of innen verschuldigde contributies

b) bij aangaan van het lidmaatschap en bij deelname aan onze activiteiten worden de relevante gegevens vastgelegd in de centrale ledenadministratie “Leaweb”. Deze database wordt door alle PVGE-verenigingen gebruikt.

c) PVGE-S&B maakt gebruik van de centrale PVGE-website. Het bezoek aan die website wordt gelogd maar omdat de bezoekers niet kunnen inloggen is het bezoek niet herleidbaar tot onze leden.
d) PVGE-S&B maakt gebruik van de diensten van de centrale PVGE (de Koepel). Dienstverlening is o.a. het versturen van De Schouw, het inschrijven van nieuwe leden en het centraal innen van de contributie. De gegevens in Leaweb worden hierbij met zorgvuldigheid gebruikt.
e) Voor publicitaire doeleinden kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden bij activiteiten van de
PVGE-S&B. Bij eventuele publicatie zal een zorgvuldige afweging gemaakt worden.

4. Wie kan over de persoonsgegevens beschikken?
Bestuursleden PVGE-S&B en PVGE-ledenadministratie kunnen bij de in artikel 2 genoemde gegevens opgenomen in Leaweb. De ledenadministratie van de centrale PVGE (de koepel) heeft toegang tot de gegevens van alle PVGE-leden. De bestuursleden en ledenadministratie van de PVGE-S&B kunnen alleen bij de gegevens van de leden van onze eigen vereniging. Clubcoaches en betrokkenen bij activiteiten beschikken over een subset van de gegevens die alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering/administratie van die club/activiteit. De genoemde gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij er daartoe een wettelijke plicht is. Leden die E-mails versturen naar grote groepen leden doen dit in principe met de geadresseerden in bcc. (ter voorkoming van oneigenlijk gebruik)

5. Bewaartermijnen
PVGE-S&B verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal één jaar de gegevens verwijderd. Alleen de naam en adresgegevens worden bewaard ten behoeve van het administreren van een lijst met oud-leden.

6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

a) De ledenadministratie (Leaweb) bevindt zich op een afgeschermde server. Inloggen kan alleen door zorgvuldig geselecteerde personen middels een persoonlijk wachtwoord. Toegang wordt zoveel mogelijk beperkt tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

b) Clubcoaches en coördinatoren van activiteiten beschikken alleen over de noodzakelijke gegevens en zijn expliciet geïnstrueerd om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan.

c) Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PVGE-S&B gebruik van diensten van de PVGE-koepel die verklaard heeft de gegevens op dezelfde manier te beschermen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

a) U kunt te allen tijde uw in Leaweb bewaarde gegevens inzien. Neem daartoe contact op met de in artikel 1 genoemde secretaris. U kunt verzoeken uw gegevens te wijzigen.

b) Indien u bezwaar wilt maken tegen een foto/video, waar u op voorkomt, kunnen we met u overleggen op welke manier de betreffende publicatie verwijderd of aangepast kan worden.

c) Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van alle persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan dat alleen door uw lidmaatschap van de vereniging op te zeggen.

d) Indien u klachten heeft over de wijze waarop PVGE-S&B uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur van de PVGE-S&B.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de PVGE-S&B-website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

febr. 2019

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.