PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De voorzitter van onze vereniging schrijft altijd een artikel in de nieuwsbrief.
Hierin blikt hij meestal terug en kijkt vooruit.
Hieronder zijn bijdrage aan de nieuwsbrief van december 2021.

 

Een weer bijna normaal PVGE verenigingsseizoen!

 Na de zomer zijn veel activiteiten van onze vereniging weer als vanouds opgestart, bijna alsof er van Corona geen sprake meer was. Veel van onze leden zijn inmiddels gevaccineerd en de besmettingscijfers waren gelukkig erg laag deze zomer. Vol goede moed hebben we daarom in september de opening van het seizoen in het Vestzak gehouden, waarbij ongeveer honderd leden aanwezig waren. Het was de eerste activiteit in onze vereniging waar men de QR-code moest tonen bij binnenkomst en dat ging de meesten gelukkig goed af. Het was een heel gezellige bijeenkomst, waarover u elders in dit blad meer kunt lezen.

De meeste clubactiviteiten zijn inmiddels ook weer opgestart, waarbij bijvoorbeeld onze Computergebruikersclub haar deuren regelmatig openzet voor mensen die geen lid van deze club zijn om deze leden te helpen met eventuele computerproblemen. Dit gebeurt in het kader van het project “bevordering van de digitalisering van onze leden” (met bijdrage uit de RABO-subsidie). In ditzelfde kader is inmiddels ook een aantal cursussen gestart, zoals tablet-cursussen voor onze leden in de bibliotheek, waar grote belangstelling voor bleek te bestaan. Zodanig zelfs dat een wachtlijst moest worden ingesteld.

Ook andere activiteiten konden gelukkig weer doorgaan, zoals een interessante lezing van de Hersenstichting op 20 okt en een feestelijke avond voor onze vrijwilligers op 5 nov in de Bongerd. Bijna 60 vrijwilligers waren bij deze vrijwilligersbijeenkomst aanwezig o.a. om samen te genieten van een Pubkwis georganiseerd door Ton Bosch en een overheerlijk buffet. Op deze wijze konden we als bestuur al onze vrijwilligers bedanken voor het werk dat ze voor onze vereniging doen. De vrijwilligers zijn de kern van onze vereniging en zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet bestaan. Vrijwilligers zijn o.a. de bezorgers van de nieuwsbrieven, leden van commissies, VR-leden, bestuursleden, bestuursmedewerkers en clubleiders. Mocht u vrijwilliger in onze vereniging zijn en om een of andere reden niet zijn uitgenodigd, neem dan contact op met ondergetekende. Nieuwe vrijwilligers zijn overigens altijd welkom. We hebben een aantal interessante mogelijkheden zowel binnen de PVGE Son en Breugel e.o., de Seniorenraad waar we nauw mee samenwerken (zie elders in deze nieuwsbrief) als op Koepelniveau: de samenwerking van alle PVGE ’s in de regio. Wilt u een keer van gedachten wisselen over de diverse mogelijkheden die er zijn, neem dan contact met mij op. Eén vacature wil ik hier extra onder de aandacht brengen, namelijk die van bestuurslid Evenementen/Reizen (m/v). Een vacaturetekst is in deze nieuwsbrief opgenomen. Dit bestuurslid is samen met onze Evenementencommissie verantwoordelijk voor het organiseren van de evenementen en reizen van onze vereniging.

Een andere activiteit die onlangs plaatsvond en waar ik met plezier naar terugkijk, was de kennismaking met nieuwe leden. Op jaarbasis schrijven zich 30 tot 40 nieuwe leden bij ons in. Hetgeen heel hoopvol is voor de toekomst van onze vereniging. Tijdens de kennismaking hebben wij als bestuur kort onze vereniging gepresenteerd en met de leden gesproken over wat men zoal van de vereniging verwacht en hoe men e.v. zelf als nieuw lid een bijdrage aan de vereniging zou kunnen leveren. Bijvoorbeeld als na pensionering tijd beschikbaar komt die men nuttig zou willen besteden. Ook volgend jaar zullen we weer een of meerdere van dergelijke bijeenkomsten organiseren. Bent u nieuw lid of bent u van plan het te worden en wilt u niet wachten tot een dergelijk volgende bijeenkomst, dan kunt u natuurlijk altijd eerder met een van de bestuursleden contact opnemen om nader kennis met elkaar te maken.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf (11 november) hebben de besmettingscijfers helaas inmiddels weer een onaanvaardbaar hoog niveau bereikt en wordt zelfs gesproken over nieuwe maatregelen, zoals een korte lockdown. Dit heeft mogelijk ook effecten op onze activiteiten voor de rest van het jaar en uiteraard zullen we u hiervan tijdig op de hoogte houden. Bijvoorbeeld als een activiteit niet door kan gaan. Eén activiteit die we van plan waren te organiseren eind november, een lezing van o.a. een van de lokale huisartsen als spreker over het onderwerp Digidokters, hebben we uit voorzorg verschoven naar een latere datum. Deze lezing zou plaatsvinden in het kader het reeds genoemde project “bevordering digitalisering van onze leden”.

Laten we hopen dat de meeste activiteiten de rest van het jaar gewoon door kunnen gaan, eventueel in een wat aangepaste vorm. Ik wens u allen vast een fijne kerstperiode toe en een voorspoedig 2022.

Jac Wismans, voorzitter PVGE Son en Breugel e.o.

Tel. 0499479471 / e-mail: jac.wismans@outlook.com

jac wismans

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.