PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

Woord van de voorzitter

Een terugblik op 2020 en een gelukkig en gezond 2021
Op het moment dat ik deze nieuwjaarswens schrijf is het 15 januari 2021. De Corona maatregelen zijn deze week helaas weer met 3 weken verlengd en de angst voor de meer besmettelijke Engelse variant van het virus is sterk aanwezig. Gelukkig zijn ook de eerste vaccinaties gestart en de verwachting is dan ook dat in de loop van het voorjaar de meeste van onze leden gevaccineerd zullen zijn. Alvorens vooruit te kijken naar een 2021, waar Corona hopelijk snel verdrongen zal worden, eerst een korte terugblik op 2020.

Een terugblik 2020
Het jaar 2020 was een zeer bijzonder en bewogen jaar voor de PVGE Son en Breugel e.o. Nooit hebben we in het bestaan van onze vereniging, en dat is al meer dan 35 jaar, een groot deel van onze activiteiten gedwongen moeten stilleggen ten gevolge van de pandemie die ons nu al bijna een jaar in onze greep heeft. Gelukkig waren er toch nog enkele algemene activiteiten, ik denk dan in het bijzonder aan de Algemene Leden vergadering (ALV) op 14 feb en de Opening van het seizoen op 20 sept.
De ALV werd gehouden nog vóór carnaval en vóór de Lockdown die medio maart inging. Tijdens die vergadering werden o.a. de nieuwe statuten goedgekeurd en een bijna volledig nieuw bestuur gekozen. Vier vertrekkende bestuursleden en Jos Bedet werden in de vergadering tot lid van verdienste benoemd. In de zomer was sprake van een versoepeling van de Lockdown en waren het aantal Corona infecties sterk gedaald. We waren allen optimistisch over een spoedig herstel naar “normaal”, wat o.a. bleek uit onze succesvolle opening seizoen “Nieuwe Stijl” die we op een prachtige zondagmiddag in het Vestzak binnen en buiten gezellig gevierd hebben met muziek, presentaties van de clubs en een drankje en hapje. Het was een heel gezellige middag. Helaas ging kort daarna veel weer op slot. Samen met andere organisaties in Son en Breugel hebben we nog geprobeerd een programma van activiteiten in de winter in het Vestzak op te zetten. Door de nieuwe maatregelen kon deze activiteiten slechts beperkt plaatsvinden en zijn ze deels verschoven naar een latere datum in 2021.
Veel van de clubactiviteiten konden helaas voor een belangrijk deel van 2020 geen doorgang vinden m.u.v. van buitenactiviteiten die wel nog een aantal maanden mogelijk waren. De activiteiten die wel doorgingen werden heel goed bezocht. De clubs zijn de basis van onze vereniging. Gelukkig hebben veel leden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in een kleine kring buiten verenigingsband bijvoorbeeld samen te fietsen of te wandelen of op een andere manier contact te houden.
Het bestuur heeft tijdens de Lockdown niet stilgezeten en hun reguliere vergaderingen online voortgezet. We hebben o.a. veel energie gestopt in het updaten van ons ledenbestand waardoor het aantal leden dat we per e-mail kunnen bereiken van 70% naar 90% gestegen is. Hierdoor konden we de meeste van onze leden tijdens de eerste Lockdown toch bereiken via onze extra Corona Nieuwsflitsen die in het voorjaar verschenen en hebben we ook veel leden persoonlijk telefonisch benaderd. Leden zonder e-mail/internet die dat wensten kregen deze Nieuwsflitsen door vrijwilligers thuisbezorgd. Het betrof zo’n 30 leden. Ook hebben we de tijd benut voor het opzetten en houden van een digitale ledenraadpleging waar velen van u aan deelgenomen hebben. Hierdoor hebben we een veel beter beeld gekregen wat onze leden belangrijk vinden en hebben een aantal leden zich als vrijwilliger aangemeld. Hartelijk dank voor uw enthousiaste deelname en uw suggesties.

Met betrekking tot het sociale domein zijn gesprekken gestart mer de Seniorenraad voor een hechtere samenwerking en versterking van deze Raad. Een eerste resultaat is een gezamenlijke pagina van de ouderenverenigingen in de MooiSonenBreugelkrant.

Tot slot wil ik hier nog noemen onze kerststollen actie, waar we dit jaar besloten hebben in deze Corona tijd om alle leden een kerststol te bezorgen en dus niet alléén de ouderen onder onze leden, zoals we dat traditioneel jaarlijks organiseren. Dit was mogelijk onder andere door de medewerking van de bezorgers van de Nieuwsbrieven. De reactie op deze kerstollenactie van onze leden waren zeer enthousiast. Iedereen die meegewerkt heeft aan het succes van de kerststollen actie wil ik hartelijk bedanken.


Op weg naar een weer zo normaal mogelijk 2021
De komende 2 maanden zullen we ons ten gevolge van de Corona maatregelen helaas nog moeten beperken tot bezigheden en contacten in kleine kring en tot online bijeenkomsten. Ik denk dat vele van ons uitkijken naar het voorjaar, omdat dan mede door de vaccinaties weer méér mogelijk gaat worden en we weer gezellig bij elkaar kunnen komen tijdens lezingen en andere evenementen en een aantal clubs hun activiteiten weer kunnen opstarten. Dus houdt nog even vol en houdt u zich aan de beperkende maatregelen, zodat we alle straks een gezonde start kunnen maken als alles weer normaal gaat worden.
Een belangrijk hoogtepunt aan het begin van het jaar is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die gepland staat voor 26 februari. Deze zal voor de eerste maal in ons verenigingsbestaan online plaatsvinden, namelijk via Zoom. Meer informatie hierover vindt u elders in dit nummer. Ik hoop dat velen van u van deze moderne vorm van communicatie gebruik maken. Ook al hebt u nooit op deze wijze vergaderd maar bent u wel in het bezit van een niet te oude smartphone, tablet of computer met camera en microfoon, aarzel dan niet uw tijdig in te schrijven voor deelname aan de vergadering. Voor degene die dat wensen wordt tijdig een oefensessie gepland enkele dagen vóór de vergadering.
Ik wens iedereen, ook namens het bestuur, een gezond en gelukkig en vooral ook een zo normaal mogelijk 2021 toe, waarin we snel onze activiteiten weer kunnen gaan opstarten. Blijf gezond!
Jac Wismans
Voorzitter PVGE Son en Breugel e.o.
Tel. 0499479471
e-mail adres (nieuw): jac.wismans@outlook.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Analyse ledenraadpleging (enquête) PVGE Son en Breugel e.o. najaar 2020

1. Inleiding
De vragenlijst is door Jac Wismans, voorzitter, voorbereid en op 15 oktober 2020 per e-mail naar die leden gestuurd, van wie een e-mailadres bekend is, d.i. 90% van de ca. 700 personen. In de begeleidende tekst vraagt het Bestuur de leden hun mening te geven over een aantal zaken m.b.t. de vereniging. Het doel is toekomstige activiteiten beter op hun wensen af te stemmen. De enquête kon in ongeveer 5 minuten online worden ingevuld.

2. Vragenlijst
Zie de bijlage bij de enquêteresultaten.
De vragen betreffen gezinssituatie, leeftijd, man/vrouw, clubs, evenementen, reizen, activiteiten van andere PVGE-verenigingen, informatievoorziening, speciale aandacht voor leden uit Meierijstad en interesse in meer betrokkenheid bij PVGE. Desgewenst kon men zijn/haar adresgegevens invullen, zodat het Bestuur contact zou kunnen opnemen.

3. Respons
234 personen, ongeveer 1/3 van het ledenbestand, hebben de enquête ingevuld.
De resultaten zijn door een aantal mensen geanalyseerd en worden in de volgende paragrafen toegelicht en verder uitgewerkt.

4. Ledenbestand algemeen
Iets meer dan 1/3 van de respondenten (= 36%) blijkt alleenstaande te zijn. Bij méér dan de helft (53%) van de gehuwden en samenwonenden zijn beide partners lid. Verder is 5% van de leden ook lid van een andere PVGE-vereniging.
Er zijn antwoorden ontvangen van leden in alle leeftijdscategorieën dus ook in de categorie boven de 90 jaar (namelijk 7 leden). 63% van de respondenten is jonger dan 80 jaar en 11% jonger dan 70 jaar.
Iets meer mannen (53%) dan vrouwen hebben de enquête ingevuld terwijl uit de ledenadministratie blijkt dat mannen met 42% in de minderheid zijn in de vereniging.
Bijna 47% van onze leden is jonger dan 80 jaar terwijl het aantal respondenten in deze leeftijdscategorie, zoals te verwachten was, veel hoger ligt namelijk bijna 64% van het aantal respondenten. Leden van boven de 80 jaar zijn dus ondervertegenwoordigd in de enquêteresultaten.

5. Clubs
Het merendeel van de respondenten is lid van één of meerdere clubs. Slechts 22% zegt van geen enkele club lid te zijn. Zij die wel lid zijn van één of meer clubs zijn gemiddeld lid van 1,5 clubs.

Uit het overzicht blijkt dat leden van de – in aantal leden – grootste clubs ook de meeste keren de enquête hebben ingevuld, waarbij wordt opgemerkt dat de respondenten lid kunnen zijn van meerdere clubs.

Eén van de vragen was of er belangstelling is voor een nieuw op te richten leesclub. 21 leden reageerden hier positief op.

De vraag naar suggesties voor nieuwe clubs leverde de volgende antwoorden op:
bridge 8x en 1x voor elk van de volgende activiteiten: golf, wielrennen < 25km/uur, rikken/klaverjassen, filmbezoek, Tai Chi, postzegels verzamelen, dansen, schilderen, speciale aandacht voor dementerenden, computer/tablet/smartphone voor beginners, muziek beluisteren, Club Meierijstad, spelletjes-géén bridge, opzetten van website, koffie-/theedrinken, filosofie, wandelclub, club voor jongere senioren, museumbezoek, tennis, kunstgeschiedenis.

Een respondent merkt op het jammer te vinden dat de bowlingclub gestopt is.

6. Evenementen
De voorkeur van onze leden gaat vooral uit naar lezingen, voorstellingen en uitstapjes, gevolgd door het kerstdiner, etentjes en museumbezoek, korte fietstochten, een workshop kerstdecoratie maken en een minder uitbundig kerstdiner. Ook wordt aandacht gevraagd voor activiteiten in de avonduren.

7. Meerdaagse reizen
40 leden hebben interesse in door de PVGE georganiseerde meerdaagse reizen waarvan 60%
met een voorkeur voor binnenlandse reizen. Eén lid wil in een reiscommissie zitting nemen om
dergelijke reizen te gaan organiseren.

8. Activiteiten van andere PVGE-verenigingen
Ruim 21% van de geënquêteerden bezoekt weleens activiteiten van andere PVGE-verenigingen. Dat zijn waarschijnlijk lezingen, voorstellingen en een- of meerdaagse reizen.

9. Nieuwsvoorziening: Nieuwsbrieven, Nieuwsflitsen, website
Meer dan 90% van de leden is erg tevreden over onze nieuwsvoorziening door middel van Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. Minder dan 50% kijkt echter op onze website voor informatie.
Leden geven aan dat zij meer informatie zouden willen over pensioenen, voor alleenstaanden, actuele programma’s en activiteiten van clubs, hulp bij kleine computer/smartphone-problemen, parkeersituatie en (loop)afstand naar de locatie waar een activiteit wordt gehouden.

10. Leden, woonachtig in Meierijstad
Geen van de 17 geënquêteerden die aangeven in Meierijstad te wonen, heeft behoefte aan activiteiten, speciaal in deze woonplaats.

11. Frequentie ledenraadpleging
Zo’n 90% van de geënquêteerden vindt het prima als we 1-2 maal per jaar een ledenraadpleging zouden organiseren. Het merendeel (70%) van hen heeft minder dan 5 minuten tijd nodig om alle vragen te beantwoorden. Dus veel tijd kost het niet om een dergelijke enquête in te vullen.

12. Inzet als vrijwilliger
7 leden geven aan dat ze bereid zijn om actiever te worden als vrijwilliger in onze vereniging.

13. Hoe nu verder?
a. Samenstelling ledenbestand

Leeftijdsverdeling 2019 (bron: jaarverslag 2019)
Vrouwen Mannen
59 jaar en jonger 1 1
60 – 70 jaar 36 18
70 – 80 jaar 165 116
80 – 90 jaar 177 145
90 jaar en ouder 28 22
Totaal aantal leden 417 302

De leeftijdscategorie vanaf 70 jaar vormt onze belangrijkste doelgroep.
Duidelijk is ook dat de leeftijdscategorie 50 – 70 jaar ondervertegenwoordigd is in onze vereniging. In het werkplan 2020 is als doelstelling opgenomen meer activiteiten te ontplooien die ook de jongere doelgroep aanspreekt om zo het ledenaantal te vergroten. Dit punt blijft staan in het werkplan 2021. Maar we willen natuurlijk ook meer leden vanuit de andere leeftijdsgroepen aantrekken.
Uit de antwoorden blijkt dat 22% een partner heeft, maar dat hij/zij geen PVGE-lid is. Als deze partners lid zouden worden, neemt het aantal leden aanzienlijk toe. Een ledenwerfactie onder de eigen leden is dus lucratief.

b. Suggesties m.b.t. clubs
- Leesclub: met 21 belangstellenden kunnen mogelijk 2 nieuwe leesclubs worden opgericht. Actie voor de clubcoördinator.
- Golf / bridge / Tai Chi / tennis: het aantal belangstellenden voor deze bezigheden is te gering voor een eigen PVGE-club. Bovendien zijn er in Son en Breugel e.o. al meerdere voorzieningen op deze gebieden waarbij onze leden zich kunnen aansluiten.
- Wielrennen < 25km/uur: een van de clubleiders heeft aangegeven een mountainbike-club te willen oprichten. Wellicht kunnen zij iets voor elkaar betekenen?
- Rikken/klaverjassen: binnen onze vereniging is reeds een rikclub actief waarbij hij/zij zich kan aansluiten.
- Film / dansen / schilderen / muziek beluisteren / spelletjes (géén bridge) / filosofie / kunstgeschiedenis / koffie-/theedrinken: deze onderwerpen zijn door een enkeling aangedragen, maar wellicht bestaat hiervoor onder een grote groep leden belangstelling. Die kan door de clubcoördinator in een oproep in de Nieuwsbrief worden gepeild.
- Postzegels verzamelen: hij/zij wordt verwezen naar de postzegelclub van de PVGE Best.
- Speciale aandacht voor dementerenden: is een beleidsuitgangspunt: te bespreken door het bestuur.
- Speciale aandacht voor jongere senioren: is in het werkplan opgenomen, maar verdient meer aandacht.
- Computer/tablet/smartphone voor beginners: hij/zij wordt verwezen naar het programma dat in het kader van de Rabo Clubsupport 2020-actie zal worden uitgewerkt.
- Club Meierijstad: zie de punten 10. en 13.b. van deze notitie.
- Opzetten van website: nagaan of onze eigen Computergebruikersclub dit in zijn programma heeft opgenomen of wellicht zou kunnen opnemen.
- Wandelclub: PVGE Son en Breugel e.o. heeft 3 wandelclubs waarbij hij/zij zich kan aansluiten.
Met betrekking tot het oprichten van nieuwe clubs heeft de PVGE S&B geen specifieke regels vastgesteld. Voor iedere nieuwe club zal een plan met begroting moeten worden ingediend. Het beschikbare budget hangt af van de omvang, werkzaamheden e.d.
Op de PVGE-begroting staat een werkbudget voor ondersteuning door de clubcoördinator.

c. Suggesties evenementen
Met name worden genoemd de activiteiten die doorgaans al op het programma staan, maar er is ook veel belangstelling voor voorstellingen.
Meer aandacht zou kunnen worden besteed aan evenementen in de avonduren en in de weekends, zodat werkenden zich gemakkelijker kunnen aansluiten.
De Evenementen- en Reizencommissie wordt gevraagd te bezien of/welke workshops en kortlopende (kunst)cursussen kunnen worden aangeboden en de mogelijkheden van gezamenlijk theater- en/of bioscoopbezoek uit te werken. Deze evenementen zouden uiteindelijk kunnen leiden tot nieuwe clubs.

d. Meerdaagse reizen
Deze reizen vergen veel organisatie. Indien zich voor een Reiscommissie meerdaagse reizen voldoende vrijwilligers melden kan worden meegewerkt. Een vertegenwoordiger van het bestuur zal contact opnemen met het de vrijwilliger die zich heeft aangemeld.
Leden die dat wensen kunnen zich nu ook al aansluiten bij het reisaanbod van andere PVGE-verenigingen.

e. Activiteiten van andere PVGE-verenigingen
We kunnen onze leden er nogmaals op wijzen dat PVGE-leden toegang hebben tot de activiteiten van alle PVGE-verenigingen. Voor deelname kunnen wel extra voorwaarden gesteld worden door de besturen.

f. Nieuwsvoorziening
De huidige vorm en frequentie van de Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen handhaven.
Om ervoor te zorgen dat de website vaker bezocht wordt, zou de algemene informatievoorziening kunnen worden verbeterd en geactualiseerd. Ook is het nodig de activiteiten van clubs en evenementen te vermelden en actueel te houden. Dat is niet alleen een actie voor de PR- en Communicatiecommissie, maar zeker ook voor het Bestuur, de clubleiders, belangenbehartigers en de Evenementen- en Reizencommissie.
Om ook andere inwoners van Son en Breugel e.o. van de activiteiten (belangenbehartiging, evenementen, clubs, etc.) op de hoogte te houden blijven we gebruik maken van plaatselijke nieuwsbronnen, zoals DeMooiSonenBreugelKrant en door samen te werken met andere plaatselijke organisaties.

g. Inwoners Meierijstad
Er is zeer weinig belangstelling voor gerichte communicatie naar de leden die in Meierijstad wonen. Daarom kan in het werkplan speciale aandacht voor hen als doelstelling vervallen.

h. Frequentie ledenraadpleging
De ledenraadpleging zo nodig jaarlijks herhalen, wellicht toegespitst op bepaalde onderwerpen.

i. Inzet als vrijwilliger
Helaas hebben 2 van de 7 potentiële vrijwilligers niet hun naam opgegeven, waardoor zij niet allemaal kunnen worden benaderen om van gedachten te wisselen hoe dit verder vorm te geven.
Met 5 belangstellenden is wel gesproken. Dat heeft geresulteerd in vrijwilligers voor de organisatie van activiteiten/evenementen, als vraagbaak op computergebied, het geven van lezingen, een aspirant-cliëntondersteuner en een clubleider.

14. Verwerking in Werkplan + begroting 2021
De acties en aanbevelingen worden verwerkt in het werkplan en de begroting voor 2021 en in de eerstvolgende ALV ter vaststelling aangeboden.

15. Verantwoording naar de respondenten en de overige leden
Van niet alle respondenten zijn contactgegevens bekend. Mede daarom zullen degenen die suggesties hebben aangedragen, niet persoonlijk worden benaderd maar via de Nieuwsbrief worden geïnformeerd.

In aansluiting op een eerste publicatie van de enquêteresultaten in Nieuwsbrief nummer 6 van december 2020 zal van deze verder uitgewerkte analyse verslag worden gedaan in Nieuwsbrief nummer 1 van februari 2021 en op de website.
Evenals toelichting en bespreking in de ALV van februari 2021 en in de clubleidersbijeenkomst.

16. Conclusie
Deze ledenraadpleging heeft veel bevestigd van wat we al wisten maar heeft zeker ook nieuwe inzichten opgeleverd die we verder kunnen uitwerken.

Bestuur PVGE Son en Breugel e.o.
31 december 2020

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden van verdienste 

Op de ALV in februari 2020 zijn enkele leden benoemd tot lid van verdienste. Het bestuur van de PVGE Son en Breugel heeft deze onderscheiding ( oorkonde + speldje ) aan hen uitgereikt vanwege de grote betekenis die zij voor de vereniging hebben gehad en nog hebben.

Het zijn de dames Leny Broeders, Annelies van de Laar-van Nieuwenhuijzen, Josje van de Molengraft en de heren Jos Bedet en Ton Bosch.

De secretaris Monique Streur reikt de onderscheiding uit :

 

IMG 20200218 WA0000

Jos Bedet

 

IMG 20200218 WA0001

 Josje van de Molengraft

 

IMG 20200218 WA0002

Leny Broeders

 

IMG 20200218 WA0003

Ton Bosch

 

IMG 20200218 WA0004

Annelies van de Laar-van Nieuwenhijuzen

 

 

*  Lustrumviering PVGE Son en Breugel

PVGE Son en Breugel in 2019 35 jaar oud.

De feestelijkheden begonnen op woensdag 18 september 2019 met een feestelijke fietstocht, gevolgd door de pubkwis op vrijdag 20 september en afgesloten met een feestmiddag op zaterdag 21 september.

 

Fietstocht

Met de fietsclubleden en onze gasten, in totaal ruim 30 personen, is op 18 september de lustrumfietstocht gefietst onder schitterende weercondities.

We vertrokken om 9.30 uur vanaf het 17 Septemberplein richting St. Oedenrode.
Onze koffiepauze was in restaurant ”De Pastorie” in het centrum.
Vervolgens ging de route naar Schijndel, waar in de tuin van restaurant ”Lieveling “ onze lunch plaatsvond.
Na de middaglunch vertrokken we via Eerde en Nijnsel terug naar Son en Breugel.
Velen kenden deze bijzonder mooi aangelegde route nog niet. Ook de gasten waren zeer te spreken over de fietstocht van ca. 47 km.

foto lustrumfietstocht

Aan het eind van de middag sloten we deze fietstocht af met een zeer geanimeerde borrel met Spaanse hapjes in het Spaanse restaurant ”Blue Monkey” in de Nieuwstraat te Son. Kortom: een zeer geslaagde dag.
Herman Hendriks, coördinator PVGE fietsclub.

 

Pubkwis

De pubkwis werd gehouden voor de PVGE leden, maar nu in het kader van het 35-jarig bestaan was iedereen van boven de 50 welkom.
Het fenomeen Pubkwis is over komen waaien vanuit Engeland en wordt gehouden in een pub of café, eenmaal per maand of soms ook wekelijks. Er is een quizmaster die de vragen stelt in verschillende rondes aan de kandidaten die in teams werken. Vragen kunnen over van alles gaan: actualiteiten, reizen, muziek, sport etc.. Leuk om dit te doen met vrienden, anders om vrienden te maken!

IMGP8955
Dat was ook het idee van de lustrum Pubkwis die vrijdag 20 september gehouden werd in het Vestzaktheater. Ontvangst was met kopje koffie/thee of ander drankje die ook daarna natuurlijk nog volop genuttigd konden worden. Enthousiaste leden en mensen van buiten deden mee en de sfeer was erg goed, soms om te snijden, want fanatiek bleef men! Uiteraard was er een winnaar maar de marges waren zo klein dat iedereen eigenlijk gewonnen had! Daardoor kregen ook velen een prijs, mede dankzij de middenstand die gul gegeven had en die wij daarom dan ook extra willen bedanken!

De prijzen werden beschikbaar gesteld door:
Ijssalon De Dames, MarieClaire, Gall & Gall, Le Net, Etos, Boudewijns Schoenmakerij, Fietswinkel v/d Berg, Blokker, Houwens Vlaai, Il Ponte, Plein5, De Soepkom, Van Nature, AH, Bergmans, Mooj, Schoenmakerij Ger, Boerenbond, Cooijmans Optiek en Autoparts Son.

Lijkt het u ook iets, u bent altijd van harte welkom bij onze maandelijkse Pubkwisbijeenkomsten. U kunt zich opgeven bij de coördinator van onze Pubkwisclub: Petra Kanters, tel. 040 2410236, e-mail petrakanters45@gmail.com

 

Feestmiddag op zaterdag 21 september 2019

Het zevende lustrum ofwel vijfendertig jarig bestaan van de PVGE Son en Breugel: een prangende vraag hoe dit te vieren. Het bestuur en de lustrumcommissie hebben als hoogtepunt van dit lustrum gekozen voor een feestelijke bijeenkomst in het Vestzaktheater. Een feestelijke bijeenkomst van 14.00 tot 18.00 uur, met als pijlers de presentatie van de clubs, een gezellig samenzijn aan het eind en als klap op de vuurpijl een informatieve en tegelijkertijd humoristische lezing ofwel voordracht door Wim Daniëls.

Naar aanloop van de feestelijke middag
Als bestuur weet je ruim van tevoren dat er in 2019 een lustrum te vieren is. De vraag is: hoe vier je dat? In de privéomgeving weet je dat als 50-plusser wel. Dat wordt met het gehele gezin of familie een dagje Efteling, een ander pretpark of zo iets, dan wel met z’n allen een vorkje prikken in een bekend etablissement.
Dat lukt natuurlijk niet met de PVGE Son en Breugel. Vandaar dat gekozen is voor een feestelijke middag midden in ons dorp: het Vestzaktheater. Snel waren de hoofdbestanddelen bekend: reclame voor de eigen vereniging, iets leuks en ook nog educatief en gewoon gezellig. Hiermee was het programma geboren.

De presentatie van de clubs
De grootste pijlers onder het bestaan van de PVGE Son en Breugel zijn de diverse clubs. Dus om ze onder de aandacht te brengen van zowel leden als niet-leden, was er een uitgebreide presentatie: zowel een stand met divers informatiemateriaal als een videopresentatie. Deze laatste werd voordurend vertoond en toonde een goed beeld van de diverse clubs. Dank aan Paul Janssen voor de coördinatie en aan o.a. Herman Simons voor de diverse video’s.

IMGP9011 

De informatiestand van de PVGE

 

De lezing door Wim Daniëls
Wie kent Wim Daniëls niet? Hij is bekend van zijn diverse boeken, optredens op TV en niet te vergeten zijn optreden voor de PVGE Son en Breugel ca. vijf jaar geleden. Wat betreft uw verslaggever en andere leden: een schot in de roos. Vandaar dat reeds drie weken voor het optreden alle plaatsen waren uitverkocht.
Voorafgaand aan de lezing kon men in de foyer genieten van koffie of thee. Nagenoeg stipt op tijd begon de lezing van Wim Daniëls om ca 14.30 uur, nadat hij ingeleid was door onze voorzitter Jac Wismans. Op het scherm een dia met de omslag van zijn boek Het Dorp; de titel van zijn lezing zou toch zijn “De invloed van andere talen op het Nederlands”? Het Dorp is het nieuwste boek van Wim Daniëls dat binnenkort verschijnt; vandaar.

Wim Daniëls is behalve een geboren verteller, met soms enige trekjes van een cabaretier, ook een wandelende encyclopedie als het gaat om kennis van de Nederlandse taal en de geschiedenis ervan. Geen wonder dat er met grote aandacht geluisterd werd en dat de aandacht soms werd afgewisseld met een gulle lach. Een verslag van de lezing is lastig; volstaan wordt met enige zaken die aan de orde zijn geweest:
- Het Nederlands bestaat voor 65% uit erfwoorden, afkomstig uit het Frankisch, en voor 35% uit leenwoorden, welke voornamelijk uit het Frans afkomstig zijn.
- Frankrijk is een merkwaardig land: het is genoemd naar het Frankisch, maar men spreekt er Keltisch.
- De Nederlandse taal is in het begin van de 15e eeuw “bedacht” met soms zeer vreemde regels (hen-hun). Zowel de oprichting van de VOC, als de eerste kranten en de uitgave van de eerste statenbijbel noopten tot een eenduidige Nederlandse taal.
- Het Nederlands wordt niet bedreigd door vreemde talen (met name Engels), zolang we slechts vreemde woorden gebruiken. Het wordt problematisch als we a) onderwijs gaan geven in het Engels en b) gesprekken gaan voeren in een vreemde taal.
- Het verdwijnen van de diverse dialecten is met name veroorzaakt door de toename van onze mobiliteit.

Het ging niet enkel over de taal: we hebben tussendoor ook nog een lesje gynaecologie gekregen en de uitspraak van het Westfriese Ilpendam werd verbeterd door een oplettend PVGE-lid.
Het is niets te veel gezegd dat allen kostelijk genoten hebben van de voordracht door Wim Daniëls, een gouden greep van de lustrumcommissie.
Annelies van de Laar sprak hierna met verve een dankwoord uit en kondigde tevens haar afscheid aan.

IMGP8993 

Annelies v.d. Laar dankt Wim Daniëls

Tot slot
Na de lezing door Wim Daniëls, was er een gezellig samenzijn. Dan besef je dat de 50-plussers een toch wel heel grote familie vormen in ons dorp. Zoals gebruikelijk werd er aandacht gevraagd voor diverse sprekers. Allereerst onze burgemeester, Hans Gaillard, die concludeerde dat de PVGE Son en Breugel in 1984 is opgericht. 1984, de titel van het boek van George Orwell en het jaar van diverse ontwikkelingen. Toen werd 40 jaar bevrijding gevierd; dit jaar 75 jaar bevrijding. Als herinnering aan onze bevrijding was er voor elke aanwezige een speciale Remember-September-chocoladereep. Vervolgens kreeg de heer Dieter Steinbusch, voorzitter van de Seniorenraad, het woord. Hij feliciteerde ons met name met de vele clubs.

Tot slot nam onze voorzitter, Jac Wismans, het woord. Hij vestigde de aandacht op de drie pijlers van onze vereniging: de clubs, de algemene activiteiten en niet te vergeten de belangenbehartiging voor alle inwoners van ons dorp. Ook benadrukte hij de noodzaak actief te blijven en dankte allen die de viering van dit 7e lustrum mogelijk hebben gemaakt.

IMGP8981    

Jac Wismans bezig met zijn dankwoord

Om ca 18:00 uur vertrok de laatste gast, evenals alle anderen, tevreden huiswaarts.

Voor de film die Herman Simons gemaakt heeft, moet u op onderstaande video klikken:

 

35 jarig bestaan 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Kortingsactie museum "Bevrijdende Vleugels"

De PVGE Son en Breugel is met de heer v. Pelt, eigenaar van het museum “Bevrijdende Vleugels” (gelegen aan de weg tussen Son en Best) tot een overeenkomst gekomen, die inhoudt dat alle PVGE-leden een korting van 50% op de toegangsprijs krijgen! Dus niet alleen de leden van Son en Breugel, maar alle PVGE-leden!


Het museum besteedt aandacht aan de operatie Market Garden in september 1944. Hoewel het uiteindelijke doel niet bereikt is, heeft dit wel geleid tot de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944. In september 2019 is dat 75 jaar geleden. Het museum besteedt daar met extra activiteiten en vieringen grote aandacht aan. Een reden te meer om dit museum eens te bezoeken.


Op onze website www.pvge-sonenbreugel.nl ( de vereniging > ledenvoordeel ) staan nog wat meer gegevens, o.a. ook een link om gemakkelijk e-tickets voor het museum te bestellen U kunt natuurlijk ook “gewoon” een bezoek aan het museum brengen.
Vergeet niet uw lidmaatschapskaart mee te nemen.

 

 

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.